ෆිල්ම්එක ටච් කරාම වෙන වෙබ් අඩවියකට යනවානම් නැවත බැක්වෙන්න.නැවත ප්ලේකරන්න.ඒ විදිහට දෙපාරක් හෝ තුන් පාරක් බැක්වෙලා ප්ලේ කරන්න.ටික වේලාවකින් බලන්න පුලුවං

47 Hours To Live (2019) Sinhala Subtitles | ජීවිතයත් මරණයත් අතර ක්‍රීඩාව

Year: Duration: 91 MinView: 1,585 views
3 votes, average 5.0 out of 10

Two socially awkward teenage girls, are bored one night and turn to the internet for scary stories. They find a game on a creepy website that claims you can use your phone to summon the supernatural…and if you lose the game…you lose your life.

Country:
Release:
Language:English

Download 47 Hours To Live (2019) Sinhala Subtitles | ජීවිතයත් මරණයත් අතර ක්‍රීඩාව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *