ෆිල්ම්එක ටච් කරාම වෙන වෙබ් අඩවියකට යනවානම් නැවත බැක්වෙන්න.නැවත ප්ලේකරන්න.ඒ විදිහට දෙපාරක් බැක්වෙලා ප්ලේ කරන්න.ටික වේලාවකින් බලන්න පුලුවං

Ayyappanum Koshiyum (2020) Sinhala Subtitles | පොලීසිය සමඟ ගැටුම්

Year: View: 3,571 views
14 votes, average 7.5 out of 10

The story revolves around the clash between Ayyappan, a senior police officer who serves at the Attappadi Police Station and Havildar Koshi, who comes to the village with a motive.

Country:
Release:
Language:මලයාලම්
Director:

Download Ayyappanum Koshiyum (2020) Sinhala Subtitles | පොලීසිය සමඟ ගැටුම්

1 thoughts on “Ayyappanum Koshiyum (2020) Sinhala Subtitles | පොලීසිය සමඟ ගැටුම්”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *