පහල ඇති අපගේ ?vishwa facebook group එකට ජොයින් වෙන්න. ෆිල්ම් බලන හැමෝම එකතු කරගන්න.අලුත්ම දැනුම්දීම් ලබාගන්න.???

Bloodshot (2020) Sinhala Subtitles [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Year: Duration: 110 MinView: 17,119 views
212 votes, average 5.9 out of 10

After he and his wife are murdered, marine Ray Garrison is resurrected by a team of scientists. Enhanced with nanotechnology, he becomes a superhuman, biotech killing machine – Bloodshot. As Ray first trains with fellow super-soldiers, he cannot recall anything from his former life. But when his memories flood back and he remembers the man that killed both him and his wife, he breaks out of the facility to get revenge, only to discover that there’s more to the conspiracy than he thought.

පහල ඇති අපගේ ?vishwa facebook group එකට ජොයින් වෙන්න. ෆිල්ම් බලන හැමෝම එකතු කරගන්න.අලුත්ම දැනුම්දීම් ලබාගන්න.???

Tagline:Being a superhero is in his blood
Country:
Release:
Language:English
Budget:$ 42.000.000,00
Revenue:$ 24.573.617,00
Director:

Download Bloodshot (2020) Sinhala Subtitles [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

2 thoughts on “Bloodshot (2020) Sinhala Subtitles [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *