අපගේ වඩාත් වේගවත්ම ප්ලේයර් එක 👉server1 බැවින්, ඒ තුලින් බලද්දි ෆිල්ම් එක ලෝඩ්වන තුරු තත්පර 5 ක කාලයක් රැදී සිටින්න.

Come Play (2020) Sinhala Subtitles [සිංහල උපසිරසි සමඟ]

79 votes, average 6.7 out of 10

A lonely young boy feels different from everyone else. Desperate for a friend, he seeks solace and refuge in his ever-present cell phone and tablet. When a mysterious creature uses the boy’s devices against him to break into our world, his parents must fight to save their son from the monster beyond the screen.

Posted on:
Views:12
Tagline:He’s good at taking friends.
Rate:PG-13
Year:
Duration: 96 Min
Country:
Release:
Language:English
Budget:$ 9.000.000,00
Revenue:$ 8.119.285,00
Director:

Download Come Play (2020) Sinhala Subtitles [සිංහල උපසිරසි සමඟ]

Leave a Reply

Your email address will not be published.