ෆිල්ම්එක ටච් කරාම වෙන වෙබ් අඩවියකට යනවානම් නැවත බැක්වෙන්න.නැවත ප්ලේකරන්න.ඒ විදිහට දෙපාරක් හෝ තුන් පාරක් බැක්වෙලා ප්ලේ කරන්න.ටික වේලාවකින් බලන්න පුලුවං

Disco Raja (2020) Sinhala Subtitle | පුනර්ජීවනය

Year: Duration: 149 MinView: 2,827 views
4 votes, average 7.9 out of 10

Found frozen and brain-dead in Ladakh, Vasu is brought back to life but with no memories of who he was, until he starts to regain his past and piece it together to find the people responsible for his murder.

Country:
Release:
Language:తెలుగు/තෙලිගු
Director:

Download Disco Raja (2020) Sinhala Subtitle | පුනර්ජීවනය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *