මෙම චිත්‍රපටයට අධාල උපසිරැසිය ප්ලේයර් එකේ පහලින් (CC ) ඔබ විසින් ඇතුලත් කරගන්න. උපසිරැසියේ ප්‍රමානය හා අනෙකුත් දේ (settings දකුනුපස ඉහලින්.) ඔබට කැමති පරිදි වෙනස්කරගත හැකිය.

I Spit on Your Grave 3 (2015) Sinhala Subtitles | යුවතියකගේ පලිගැනීම (18+)

689 votes, average 5.7 out of 10

Jennifer Hills is still tormented by the brutal sexual assault she endured years ago. She’s changed identities and cities, reluctantly joining a support group where she begins to piece together a new life. But when her new friend’s murderer goes free and the tales of serial rapists haunt her, Jennifer will hunt down the men responsible and do what the system won’t – make them pay for their crimes in the most horrific ways imaginable. Only this time, no jury may be able to save her.

Posted on:
Views:84
Tagline:Vengeance is a bitch
Rate:R
Year:
Duration: 91 Min
Country:
Release:
Language:English

Download I Spit on Your Grave 3 (2015) Sinhala Subtitles | යුවතියකගේ පලිගැනීම (18+)

Leave a Reply

Your email address will not be published.