ෆිල්ම්එක ටච් කරාම වෙන වෙබ් අඩවියකට යනවානම් නැවත බැක්වෙන්න.නැවත ප්ලේකරන්න.ඒ විදිහට දෙපාරක් හෝ තුන් පාරක් බැක්වෙලා ප්ලේ කරන්න.ටික වේලාවකින් බලන්න පුලුවං

Kalippu (2019) Sinhala Subtitles | සමාජ ජාල වැරදියට පාවිච්චි කලොත්

Year: Duration: 130 MinView: 2,165 views

Kalipp is film bound with the stories of 2 groups in choola colony. The film is about a group of youngsters act for the common people who were denied of justice. This film moves through all the injustice that happening in our society.

Release:
Language:මලයාලම්
Director:

Download Kalippu (2019) Sinhala Subtitles | සමාජ ජාල වැරදියට පාවිච්චි කලොත්

1 thoughts on “Kalippu (2019) Sinhala Subtitles | සමාජ ජාල වැරදියට පාවිච්චි කලොත්”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *