ගූගල් ක්‍රෝම් පරිශීලකයින් හට අපගේ ෆිල්ම් ප්ලේවෙන්නෙ නැතිනම් කරුණාකර ඔබේ ඇඩ්බ්ලොකර් අක්‍රීය කරන්න. එය තාක්ෂණික ගැටළුවක් වන අතර එය ඉවත් කිරීමෙන් බලන්න පුලුවං. නැතිනම් වෙන බ්‍ර්වුසර් එකක් භාවිතා කරන්න.ඔබට ස්තුතියි.

Maradona (2018) Sinhala Subtitles [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Year: Duration: 148 MinView: 2,547 views
9 votes, average 6.2 out of 10

Maradona, a young man, due to some dangerous situations, moves out of his hometown and reaches Bangalore to stay with his distant relatives. However, during his stay there, his situation worsens further.

Country:
Release:
Language:?????, , தமிழ்

2 thoughts on “Maradona (2018) Sinhala Subtitles [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *