මෙම චිත්‍රපටයට අධාල උපසිරැසිය ප්ලේයර් එකේ පහලින් (CC ) ඔබ විසින් ඇතුලත් කරගන්න. උපසිරැසියේ ප්‍රමානය හා අනෙකුත් දේ ඔබ කැමති පරිදි වෙනස්කරගත හැකිය.

Meander (2020) Sinhala Subtitles [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

30 votes, average 6.3 out of 10

After getting a car ride from an unknown man, Lisa wakes up in a tube. On her arm is strapped a bracelet with a countdown. She quickly understands that every 8 minutes, fire burns an occupied section. She has no choice but to crawl into safe sections to survive. To know why she’s there and how to get out, Lisa will have to face the memories of her dead daughter…

මෙම චිත්‍රපටයට අධාල උපසිරැසිය ප්ලේයර් එකේ පහලින් (CC ) ඔබ විසින් ඇතුලත් කරගන්න. උපසිරැසියේ ප්‍රමානය හා අනෙකුත් දේ ඔබ කැමති පරිදි වෙනස්කරගත හැකිය.

Posted on:
Views:77
Tagline:You have just woken up stuck in a pipe full of deadly traps. How far will you go?
Year:
Duration: 91 Min
Country:
Release:
Language:Français
Revenue:$ 569.178,00
Director:

Download Meander (2020) Sinhala Subtitles [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Leave a Reply

Your email address will not be published.