වැඩි පිරිසක් එකවර නැරබීමේදී හ ාඩවුන්ලෝඩ් කිරීමේදී Server 1 තුලින් error එකක් එනවානම් මද වේලාවකින් නැවත උත්සාහ කරන්න.

Pareeksha (2020)sinhala subtitles [සිංහල උපසිරැසි සමගින්]

Year: Duration: 102 MinView: 2,073 views
3 votes, average 7.5 out of 10

The film revolves around the story of an ordinary rickshaw driver in Bihar who aspires and dreams of providing maximum possible quality education to his son by making arrangements for him to study at a private English medium school.

Tagline:The Final Test
Country:
Release:
Language:हिन्दी
Director:

Download Pareeksha (2020)sinhala subtitles [සිංහල උපසිරැසි සමගින්]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *