ෆිල්ම්එක ටච් කරාම වෙන වෙබ් අඩවියකට යනවානම් නැවත බැක්වෙන්න.නැවත ප්ලේකරන්න.ඒ විදිහට දෙපාරක් හෝ තුන් පාරක් බැක්වෙලා ප්ලේ කරන්න.ටික වේලාවකින් බලන්න පුලුවං. පහසුවෙන් ඩවුන්ලෝඩ්කරගැනීමටත් පුලුවනි

Sinnga (2019) Sinhala Subtitles | සිංහයා

Year: Duration: 130 MinView: 1,764 views

Sinnga (Chiranjeevi Sarja) is a short-tempered, which lands him in a lot of trouble with the police. His mother Janakamma (Tara) wants him to get married. When she spots Geetha (Aditi Prabhudeva) at a temple, she decides that Geetha could become her daughter-in-law. Sinnga also ends up falling for Geetha. But first, Sinnga has to take care of Rudraswamy (Ravishankar) who wants to exact revenge for public humiliation.

Tagline:The Lion
Country:
Release:
Language:කන්නඩ
Director:

Download Sinnga (2019) Sinhala Subtitles | සිංහයා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *