මෙම චිත්‍රපටයට අධාල උපසිරැසිය ප්ලේයර් එකේ පහලින් (CC ) ඔබ විසින් ඇතුලත් කරගන්න. උපසිරැසියේ ප්‍රමානය හා අනෙකුත් දේ (settings දකුනුපස ඉහලින්.) ඔබට කැමති පරිදි වෙනස්කරගත හැකිය.

The Call of the Wild (2020) Sinhala Subtitles

380 votes, average 6.8 out of 10

Buck is a big-hearted dog whose blissful domestic life is turned upside down when he is suddenly uprooted from his California home and transplanted to the exotic wilds of the Yukon during the Gold Rush of the 1890s. As the newest rookie on a mail delivery dog sled team—and later its leader—Buck experiences the adventure of a lifetime, ultimately finding his true place in the world and becoming his own master.

Posted on:
Views:4162
Tagline:Based on the legendary novel
Rate:PG
Year:
Duration: 100 Min
Country:,
Release:
Language:English
Budget:$ 109.000.000,00
Revenue:$ 24.790.000,00
Director:

Leave a Reply

Your email address will not be published.