ගූගල් ක්‍රෝම් පරිශීලකයින් හට අපගේ ෆිල්ම් ප්ලේවෙන්නෙ නැතිනම් කරුණාකර ඔබේ ඇඩ්බ්ලොකර් අක්‍රීය කරන්න. එය තාක්ෂණික ගැටළුවක් වන අතර එය ඉවත් කිරීමෙන් ෆිල්ම් බලන්න පුලුවං. නැතිනම් වෙන බ්‍ර්වුසර් එකක් භාවිතා කරන්න.ඔබට ස්තුතියි.

The Witch (2015) Sinhala Subtitles [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Year: Duration: 92 MinView: 2,401 views
3773 votes, average 6.7 out of 10

In 1630s New England, William and Katherine lead a devout Christian life with five children, homesteading on the edge of an impassable wilderness, exiled from their settlement when William defies the local church. When their newborn son vanishes and crops mysteriously fail, the family turns on one another.

Please Don’t Use Fast Mod And Any Kind Of Mini Browser Google Chrome Users Please Disable Your Adblocker if you did not get any links. It is a technical issue and it will be fixed very soon. Thankyou

 ගූගල් ක්‍රෝම් පරිශීලකයින් හට අපගේ ෆිල්ම් ප්ලේවෙන්නෙ නැතිනම්   කරුණාකර ඔබේ ඇඩ්බ්ලොකර් අක්‍රීය කරන්න. එය තාක්ෂණික ගැටළුවක් වන අතර එය ඉවත් කිරීමෙන්    ෆිල්ම්  බලන්න පුලුවං.   නැතිනම් වෙන බ්‍ර්වුසර් එකක් භාවිතා කරන්න.ඔබට ස්තුතියි.

Tagline:Evil takes many forms.
Release:
Language:English
Budget:$ 3.500.000,00
Revenue:$ 40.423.945,00
Director:

Download The Witch (2015) Sinhala Subtitles [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *