ඔබගේ අදහස් හා යෝජනා පහල කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ සටහන් කරන්න.

Vaanam Kottattum (2020) Sinhala Subtitles [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Year: Duration: 138 MinView: 2,611 views
1 votes, average 6.0 out of 10

A simple father’s life whose one mistake breaks him away from his dear family. Even after many years, when he finally meets his family, the same mistake haunts him back in a different form.

ඔබගේ අදහස් හා යෝජනා පහල කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ සටහන් කරන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *