මෙම චිත්‍රපටයට අධාල උපසිරැසිය ප්ලේයර් එකේ පහලින් (CC ) ඔබ විසින් ඇතුලත් කරගන්න. උපසිරැසියේ ප්‍රමානය හා අනෙකුත් දේ (settings දකුනුපස ඉහලින්.) ඔබට කැමති පරිදි වෙනස්කරගත හැකිය.

Wish Dragon ( 2021 ) Sinhala Subtitles | සිතුම් පැතුම් ඉටු කරන මකරා [සිංහල උපසිරසි සමගින්]

Year: Duration: 99 MinView: 1,202 views
533 votes, average 8.3 out of 10

Determined teen Din is longing to reconnect with his childhood best friend when he meets a wish-granting dragon who shows him the magic of possibilities.

Tagline:Three magical wishes. One life changing adventure.
Country:,
Release:
Language:普通话, English
Revenue:$ 25.860.000,00

Download Wish Dragon ( 2021 ) Sinhala Subtitles | සිතුම් පැතුම් ඉටු කරන මකරා [සිංහල උපසිරසි සමගින්]

1 thoughts on “Wish Dragon ( 2021 ) Sinhala Subtitles | සිතුම් පැතුම් ඉටු කරන මකරා [සිංහල උපසිරසි සමගින්]”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *