ආයුබෝවන් යාලුවනේ.

View: 351 views

 ආයුබෝවන් යාලුවනේ. එන්න එන්නම  වෙබ් අඩවියේ traffic එක වැඩිවෙනව.ඒ නිසා දැනට මම ගත්ත ඉඩ ප්රමානය මදි නිසා ෆිල්ම් ඔක්කොම තාවකාලික බ්ලොක් කරල. අලුතන් ාඅරගත්ත දවසට නැවත ෆිල්ම් බලමු.ඉක්මනින්ම එන්නම්….එතකං අපේ අනිත් සවර් වලින් ෆිල්ම් අප්ලෝඩ් කරන්ව..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *