අපගේ වඩාත් වේගවත්ම ප්ලේයර් එක 👉server1 බැවින්, ඒ තුලින් බලද්දි ෆිල්ම් එක ලෝඩ්වන තුරු තත්පර 5 ක කාලයක් රැදී සිටින්න.

2047: Virtual Revolution (2016) Sinhala Subtitles | තාක්ෂණික විප්ලවයේ ආරම්භය [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

48 votes, average 4.9 out of 10

Paris 2047. Most of the population spend all their time online, connected into virtual worlds, and don’t care anymore about reality. A shadow agent, Nash, working for one of the multinational companies behind these virtual worlds, is tracking down terrorists who threaten the system…

Posted on:
Views:27
Tagline:The Revolution did happen. Just not the way they thought it would.
Year:
Duration: 92 Min
Country:, ,
Release:
Language:English
Budget:$ 3.200.000,00

Download 2047: Virtual Revolution (2016) Sinhala Subtitles | තාක්ෂණික විප්ලවයේ ආරම්භය [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Leave a Reply

Your email address will not be published.