ගූගල් ක්‍රෝම් බ්‍රවුසර් එකෙන් ප්ලේ වෙන්නෙ නැතිනම් කරුණාකර ඔබේ ඇඩ්බ්ලොකර් අක්‍රීය කරන්න. එය තාක්ෂණික ගැටළුවක් වන අතර එය ඉවත් කිරීමෙන් හෝ. නැතිනම් වෙන බ්‍ර්වුසර් එකක් හෝ භාවිතා කරන්න. Please Don’t Use Fast Mod And Any Kind Of Mini Browser Google Chrome Users Please Disable Your Adblocker if you did not get any links. It is a technical issue and it will be fixed very soon

A Quiet Place (2018) Sinhala Subtitles

11220 votes, average 7.4 out of 10

A family is forced to live in silence while hiding from creatures that hunt by sound.

Posted on:
Views:562
Tagline:If they hear you, they hunt you.
Rate:PG-13
Year:
Duration: 91 Min
Country:
Release:
Language:English
Budget:$ 17.000.000,00
Revenue:$ 340.677.200,00

Leave a Reply

Your email address will not be published.