මෙම චිත්‍රපටයට අධාල උපසිරැසිය ප්ලේයර් එකේ පහලින් (CC ) ඔබ විසින් ඇතුලත් කරගන්න. උපසිරැසියේ ප්‍රමානය හා අනෙකුත් දේ (settings දකුනුපස ඉහලින්.) ඔබට කැමති පරිදි වෙනස්කරගත හැකිය.

Ainbo: Spirit of the Amazon (2021) Sinhala Subtitles

144 votes, average 7.4 out of 10

An epic journey of a young hero and her Spirit Guides, ‘Dillo’ a cute and humorous armadillo and “Vaca” a goofy oversized tapir, who embark on a quest to save their home in the spectacular Amazon Rainforest.

Posted on:
Views:214
Year:
Duration: 84 Min
Country:,
Release:
Language:English, Deutsch
Director:

Leave a Reply

Your email address will not be published.