මෙම චිත්‍රපටයට අධාල උපසිරැසිය ප්ලේයර් එකේ පහලින් (CC ) ඔබ විසින් ඇතුලත් කරගන්න. උපසිරැසියේ ප්‍රමානය හා අනෙකුත් දේ (settings දකුනුපස ඉහලින්.) ඔබට කැමති පරිදි වෙනස්කරගත හැකිය.

Anbarivu (2022) Sinhala Subtitles

1 votes, average 6.0 out of 10

Separated twins, Anbu and Arivu have been brought up in two worlds, one which is filled with blood stain and revenge and the other is filled with Wisdom and Peace. Anbu and Arivu are forced to switch from their worlds to reunite their estranged family.

Posted on:
Views:584
Year:
Duration: 165 Min
Country:
Release:
Language:தமிழ்
Director:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *