මෙම චිත්‍රපටයට අධාල උපසිරැසිය ප්ලේයර් එකේ පහලින් (CC ) ඔබ විසින් ඇතුලත් කරගන්න. උපසිරැසියේ ප්‍රමානය හා අනෙකුත් දේ (settings දකුනුපස ඉහලින්.) ඔබට කැමති පරිදි වෙනස්කරගත හැකිය.

Angamaly Diaries (2017) Sinhala Subtitle

Year: Duration: 132 MinView: 1,563 views
34 votes, average 7.3 out of 10

Six young friends in the small town of Angamaly tries their luck by starting a pork business lead by Vincent Pepe. They initially strike a business deal with Rajan and Ravi despite the duo having killed a close friend of theirs in a gang fight. Vincent is in love with Sakhi and plan to immigrate abroad with her. But their plans hit a road bump as the deal with the gangsters hits some road bumps.

Country:
Release:
Budget:$ 610.000,00
Revenue:$ 3.100.000,00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *