මෙම චිත්‍රපටයට අධාල උපසිරැසිය ප්ලේයර් එකේ පහලින් (CC ) ඔබ විසින් ඇතුලත් කරගන්න. උපසිරැසියේ ප්‍රමානය හා අනෙකුත් දේ (settings දකුනුපස ඉහලින්.) ඔබට කැමති පරිදි වෙනස්කරගත හැකිය.

Angamaly Diaries (2017) Sinhala Subtitle

34 votes, average 7.3 out of 10

Six young friends in the small town of Angamaly tries their luck by starting a pork business lead by Vincent Pepe. They initially strike a business deal with Rajan and Ravi despite the duo having killed a close friend of theirs in a gang fight. Vincent is in love with Sakhi and plan to immigrate abroad with her. But their plans hit a road bump as the deal with the gangsters hits some road bumps.

Posted on:
Views:69
Year:
Duration: 132 Min
Country:
Release:
Budget:$ 610.000,00
Revenue:$ 3.100.000,00

Leave a Reply

Your email address will not be published.