මෙම චිත්‍රපටයට අධාල උපසිරැසිය ප්ලේයර් එකේ පහලින් (CC ) ඔබ විසින් ඇතුලත් කරගන්න. උපසිරැසියේ ප්‍රමානය හා අනෙකුත් දේ (settings දකුනුපස ඉහලින්.) ඔබට කැමති පරිදි වෙනස්කරගත හැකිය.

Bad Boys for Life (2020) Sinhala Subtitles[සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

1102 votes, average 6.3 out of 10

Marcus and Mike are forced to confront new threats, career changes, and midlife crises as they join the newly created elite team AMMO of the Miami police department to take down the ruthless Armando Armas, the vicious leader of a Miami drug cartel.

Posted on:
Views:1654
Tagline:Ride together. Die together.
Rate:R
Year:
Duration: 124 Min
Country:
Release:
Language:Español, English
Revenue:$ 191.150.000,00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *