ගූගල් ක්‍රෝම් පරිශීලකයින් හට අපගේ ෆිල්ම් ප්ලේවෙන්නෙ නැතිනම්   කරුණාකර ඔබේ ඇඩ්බ්ලොකර් අක්‍රීය කරන්න. එය තාක්ෂණික ගැටළුවක් වන අතර එය ඉවත් කිරීමෙන්    ෆිල්ම්  බලන්න පුලුවං.   නැතිනම් වෙන බ්‍ර්වුසර් එකක් භාවිතා කරන්න.ඔබට ස්තුතියි.

Behind the Trees (2019) Sinhala Subtitles | අත්භූත දරුවා [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Year: Duration: 98 MinView: 1,062 views
2 votes, average 3.5 out of 10

While on a romantic getaway in the Indian wilderness, a couple from Los Angeles accidentally witnesses the haunting exorcism of an 11-year old girl. They decide to rescue her.

Please Don’t Use Fast Mod And Any Kind Of Mini Browser Google Chrome Users Please Disable Your Adblocker if you did not get any links. It is a technical issue and it will be fixed very soon. Thankyou

 ගූගල් ක්‍රෝම් පරිශීලකයින් හට අපගේ ෆිල්ම් ප්ලේවෙන්නෙ නැතිනම්   කරුණාකර ඔබේ ඇඩ්බ්ලොකර් අක්‍රීය කරන්න. එය තාක්ෂණික ගැටළුවක් වන අතර එය ඉවත් කිරීමෙන්    ෆිල්ම්  බලන්න පුලුවං.   නැතිනම් වෙන බ්‍ර්වුසර් එකක් භාවිතා කරන්න.ඔබට ස්තුතියි.

Tagline:Be careful who you help.
Country:
Release:
Language:English

Download Behind the Trees (2019) Sinhala Subtitles | අත්භූත දරුවා [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *