ගූගල් ක්‍රෝම් බ්‍රවුසර් එකෙන් ප්ලේ වෙන්නෙ නැතිනම් කරුණාකර ඔබේ ඇඩ්බ්ලොකර් අක්‍රීය කරන්න. එය තාක්ෂණික ගැටළුවක් වන අතර එය ඉවත් කිරීමෙන් බලන්න පුලුවං. නැතිනම් වෙන බ්‍ර්වුසර් එකක් භාවිතා කරන්න. Please Don’t Use Fast Mod And Any Kind Of Mini Browser Google Chrome Users Please Disable Your Adblocker if you did not get any links. It is a technical issue and it will be fixed very soon

Chakra (2021) Sinhala Subtitles | සයිබර් මැරයන්ගේ වැරදුණ සොරකම [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

1 votes, average 10.0 out of 10

An army man takes over his cop girlfriend’s investigation of a multiple robberies committed by the same team to recover his late father’s Paramvir Chakra medal.

ගූගල් ක්‍රෝම් බ්‍රවුසර් එකෙන් ප්ලේ වෙන්නෙ නැතිනම් කරුණාකර ඔබේ ඇඩ්බ්ලොකර් අක්‍රීය කරන්න. එය තාක්ෂණික ගැටළුවක් වන අතර එය ඉවත් කිරීමෙන් බලන්න පුලුවං. නැතිනම් වෙන බ්‍ර්වුසර් එකක් භාවිතා කරන්න.
Please Don’t Use Fast Mod And Any Kind Of Mini Browser Google Chrome Users Please Disable Your Adblocker if you did not get any links. It is a technical issue and it will be fixed very soon

Posted on:
Views:382
Tagline:Welcome To #DIGITALINDIA
Year:
Duration: 131 Min
Country:
Release:
Language:தமிழ்
Director:

Download Chakra (2021) Sinhala Subtitles | සයිබර් මැරයන්ගේ වැරදුණ සොරකම [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Leave a Reply

Your email address will not be published.