ෆිල්ම්එක ටච් කරාම වෙන වෙබ් අඩවියකට යනවානම් නැවත බැක්වෙන්න.නැවත ප්ලේකරන්න.ඒ විදිහට දෙපාරක් හෝ තුන් පාරක් බැක්වෙලා ප්ලේ කරන්න.ටික වේලාවකින් බලන්න පුලුවං

Cloud Atlas (2012) Sinhala Subtitles | ආත්මීය මුණගැසීමක්

Year: Duration: 172 MinView: 1,630 views
4998 votes, average 6.8 out of 10

A set of six nested stories spanning time between the 19th century and a distant post-apocalyptic future. Cloud Atlas explores how the actions and consequences of individual lives impact one another throughout the past, the present and the future. Action, mystery and romance weave through the story as one soul is shaped from a killer into a hero and a single act of kindness ripples across centuries to inspire a revolution in the distant future. Based on the award winning novel by David Mitchell. Directed by Tom Tykwer and the Wachowskis.

Tagline:Everything is Connected
Release:
Language:English
Budget:$ 102.000.000,00
Revenue:$ 130.482.868,00
Director:

Download Cloud Atlas (2012) Sinhala Subtitles | ආත්මීය මුණගැසීමක්

1 thoughts on “Cloud Atlas (2012) Sinhala Subtitles | ආත්මීය මුණගැසීමක්”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *