පහල ඇති අපගේ ?vishwa facebook group එකට ජොයින් වෙන්න. ෆිල්ම් බලන හැමෝම එකතු කරගන්න.අලුත්ම දැනුම්දීම් ලබාගන්න.???

Earth and Blood (2020) Sinhala Subtitles [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

133 votes, average 6.5 out of 10

A sawmill owner and his teenage daughter become tangled in a deadly feud when a drug dealer stashes stolen cocaine on their remote property.

පහල ඇති අපගේ ?vishwa facebook group එකට ජොයින් වෙන්න. ෆිල්ම් බලන හැමෝම එකතු කරගන්න.අලුත්ම දැනුම්දීම් ලබාගන්න.???

Posted on:
Views:22
Year:
Duration: 80 Min
Country:,
Release:
Language:Français

Download Earth and Blood (2020) Sinhala Subtitles [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Leave a Reply

Your email address will not be published.