පහත අපගේ ග්ෲප් එක සමග එකතු වී අලුත්ම දැනුම් දීම් ලබාගන්න.

Forensic (2020) Sinhala Subtitles | ළමුන්ගේ අතුරුදහන්වීම් සොයා (සිංහල උපසිරැසි සමඟ)

Year: Duration: 134 MinView: 5,778 views
8 votes, average 7.6 out of 10

A forensic analyst and an investigation officer are on a chase to hunt down a gruesome serial killer and crack one of the most famous cold cases in the history of their departments.

මෙම පහත ලින්ක්  එකෙන් ඇවිත් අපගේ ග්ෲප් එක සමග එකතු වී අලුත්ම දැනුම් දීම් ලබාගන්න.

                                        ???

https://www.facebook.com/groups/1001130686745420/?ref=bookmarks

Tagline:The Science of a Crime
Country:
Release:
Language:මලයාලම්
Director:

Download Forensic (2020) Sinhala Subtitles | ළමුන්ගේ අතුරුදහන්වීම් සොයා (සිංහල උපසිරැසි සමඟ)

1 thoughts on “Forensic (2020) Sinhala Subtitles | ළමුන්ගේ අතුරුදහන්වීම් සොයා (සිංහල උපසිරැසි සමඟ)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *