මෙම චිත්‍රපටයට අධාල උපසිරැසිය ප්ලේයර් එකේ පහලින් (CC ) ඔබ විසින් ඇතුලත් කරගන්න. උපසිරැසියේ ප්‍රමානය හා අනෙකුත් දේ (settings දකුනුපස ඉහලින්.) ඔබට කැමති පරිදි වෙනස්කරගත හැකිය.

Ghostbusters: Afterlife (2021) Sinhala Subtitles |

Year: Duration: 124 MinView: 1,475 views
632 votes, average 7.2 out of 10

When a single mom and her two kids arrive in a small town, they begin to discover their connection to the original Ghostbusters and the secret legacy their grandfather left behind.

Tagline:Discover the past. Protect the future.
Country:,
Release:
Language:English
Budget:$ 75.000.000,00
Revenue:$ 184.000.000,00
Director:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *