ෆිල්ම්එක ටච් කරාම වෙන වෙබ් අඩවියකට යනවානම් නැවත බැක්වෙන්න.නැවත ප්ලේකරන්න.ඒ විදිහට දෙපාරක් හෝ තුන් පාරක් බැක්වෙලා ප්ලේ කරන්න.ටික වේලාවකින් බලන්න පුලුවං

Krishna Rao Supermarket (2019) Sinhala Subtitles | දාම ඝාතකයාගෙන් පලිගැනීම

Year: Duration: 149 MinView: 3,083 views
1 votes, average 1.0 out of 10

Krishna Rao Supermarket is a Telugu movie starring Kriishna and Elsa Ghosh in prominent roles. It is a drama directed by Sreenath Pulakuram, with Bhole Shavali as the musician, forming part of the crew.

Country:
Release:
Language:తెలుగు/තෙලිගු

Download Krishna Rao Supermarket (2019) Sinhala Subtitles | දාම ඝාතකයාගෙන් පලිගැනීම

1 thoughts on “Krishna Rao Supermarket (2019) Sinhala Subtitles | දාම ඝාතකයාගෙන් පලිගැනීම”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *