මෙම චිත්‍රපටයට අධාල උපසිරැසිය ප්ලේයර් එකේ පහලින් (CC ) ඔබ විසින් ඇතුලත් කරගන්න. උපසිරැසියේ ප්‍රමානය හා අනෙකුත් දේ (settings දකුනුපස ඉහලින්.) ඔබට කැමති පරිදි වෙනස්කරගත හැකිය.

Kuruthi (2021) Sinhala Subtitles

5 votes, average 8.2 out of 10

Kuruthi is about how enduring human relations that transcends boundaries struggle to survive trials of hatred and prejudice.

Posted on:
Views:361
Year:
Duration: 122 Min
Country:
Release:
Director:

Leave a Reply

Your email address will not be published.