පහල ඇති අපගේ ?vishwa facebook group එකට ජොයින් වෙන්න. ෆිල්ම් බලන හැමෝම එකතු කරගන්න.අලුත්ම දැනුම්දීම් ලබාගන්න.???

Mrs. Serial Killer (2020) Sinhala Subtitles [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Year: Duration: 106 MinView: 4,518 views
2 votes, average 6.5 out of 10

When her husband is framed and imprisoned for serial murders, a doting wife must perform a copycat murder, to prove her husband’s innocence.

පහල ඇති අපගේ ?vishwa facebook group එකට ජොයින් වෙන්න. ෆිල්ම් බලන හැමෝම එකතු කරගන්න.අලුත්ම දැනුම්දීම් ලබාගන්න.???

Country:,
Release:
Language:हिन्दी/හිංදි

Download Mrs. Serial Killer (2020) Sinhala Subtitles [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *