මෙම චිත්‍රපටය www.subslk.com වෙබ් අඩවිය විඩින් නොමිලේ ලබාදෙන අතර අන්තර්ජාලයෙන් ලබාගත්  පිටපතක් වන හෙයින් කිසිදු වගකීමක් අප දරන්නේ නැත.

paangshu (Earth)2020 sinhala full movie

No votes

In a dilapidated rural courthouse a mother seeks justice for her son abducted by paramilitary men during the 1988/89 insurgency in Sri Lanka

මෙම චිත්‍රපටය www.subslk.com වෙබ් අඩවිය විඩින් නොමිලේ ලබාදෙන අතර අන්තර්ජාලයෙන් ලබාගත්  පිටපතක් වන හෙයින් කිසිදු වගකීමක් අප දරන්නේ නැත.

Posted on:
Views:0
Year:
Duration: 86 Min
Country:
Release:
Language:සිංහල

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *