මෙම චිත්‍රපටයට අධාල උපසිරැසිය ප්ලේයර් එකේ පහලින් (CC ) ඔබ විසින් ඇතුලත් කරගන්න. උපසිරැසියේ ප්‍රමානය හා අනෙකුත් දේ (settings දකුනුපස ඉහලින්.) ඔබට කැමති පරිදි වෙනස්කරගත හැකිය.

PAW Patrol: The Movie (2021) Sinhala Subtitles

Year: Duration: 88 MinView: 1,417 views
63 votes, average 8.0 out of 10

Ryder and the pups are called to Adventure City to stop Mayor Humdinger from turning the bustling metropolis into a state of chaos.

Tagline:Our fate is in their paws.
Country:
Release:
Language:English
Revenue:$ 34.500.000,00
Director:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *