මෙම චිත්‍රපටයට අධාල උපසිරැසිය ප්ලේයර් එකේ පහලින් (CC ) ඔබ විසින් ඇතුලත් කරගන්න. උපසිරැසියේ ප්‍රමානය හා අනෙකුත් දේ (settings දකුනුපස ඉහලින්.) ඔබට කැමති පරිදි වෙනස්කරගත හැකිය.

PAW Patrol: The Movie (2021) Sinhala Subtitles

63 votes, average 8.0 out of 10

Ryder and the pups are called to Adventure City to stop Mayor Humdinger from turning the bustling metropolis into a state of chaos.

Posted on:
Tagline:Our fate is in their paws.
Rate:G
Year:
Duration: 88 Min
Country:
Release:
Language:English
Revenue:$ 34.500.000,00
Director:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *