නවතම චිත්‍රපට ඩවුන්ලෝ ඩ් ලින්ක් හා ඔන්ලයින් බැලීම සඳහා පිවිසෙන්න www.subslk.com අපගේ වෙබ් අඩවිය වෙත.. ....www.subslk.com... ...CONTACT ADVERTISE WITH US ...

Premadesam (2023) සිංහල උපසිරැසි සමඟ

1 votes, average 7.0 out of 10

Premadesam is a hyperlinked story, Urban ROM-COM and an Emotional drama. Two Love Stories! Four Lives! Two Problems- One Solution! – One Incident! Did that incident cleared their problems? Or created more difficulties?

Posted on:
Views:1102
Year:
Country:
Release:
Language:తెలుగు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *