පහල අපගේ ?vishwa facebook group එකට ජොයින් වෙන්න. ෆිල්ම් බලන හැමෝම එකතු කරගන්න.අලුත්ම දැනුම්දීම් ලබාගන්න.???

Ringu (1998) Sinhala Subtitles | ශාපලත් වීඩියෝව [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Year: Duration: 96 MinView: 1,381 views
659 votes, average 7.1 out of 10

A mysterious video has been linked to a number of deaths, and when an inquisitive journalist finds the tape and views it herself, she sets in motion a chain of events that puts her own life in danger.

පහල ඇති අපගේ ?vishwa facebook group එකට ජොයින් වෙන්න. ෆිල්ම් බලන හැමෝම එකතු කරගන්න.අලුත්ම දැනුම්දීම් ලබාගන්න.???

Tagline:One curse, one cure, one week to find it
Country:
Release:
Language:日本語/ජපන්
Budget:$ 1.200.000,00
Revenue:$ 8.690.429,00
Director:

Download Ringu (1998) Sinhala Subtitles | ශාපලත් වීඩියෝව [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *