ෆිල්ම්එක ටච් කරාම වෙන වෙබ් අඩවියකට යනවානම් නැවත බැක්වෙන්න.නැවත ප්ලේකරන්න.ඒ විදිහට දෙපාරක් හෝ තුන් පාරක් බැක්වෙලා ප්ලේ කරන්න.ටික වේලාවකින් බලන්න පුලුවං. පහසුවෙන් ඩවුන්ලෝඩ්කරගැනීමටත් පුලුවනි

SkyFire (2019) Sinhala Subtitles

Year: View: 3,270 views
1 votes, average 10.0 out of 10

Tianhuo Island is as beautiful as a paradise. It almost makes people forget that it is located in the “Ring of Fire” the world-famous Pacific Rim volcanic belt. Young geologist Li Xiaomeng brought the team here to develop the first volcanic monitoring system, the Suzaku. Li Xiaomeng’s father, Li Wentao, a volcanic expert who has retired for many years, rushed to the crater after learning about it, trying to persuade her to leave. At the same time, expedition expert Zheng Nan dived in the beautiful underwater cave, preparing to give his girlfriend Jiahui a romantic proposal. The volcano erupted, and the fate of these people was entangled. In order to see the sun of tomorrow, they must reconcile with the past, and work together to find a way for themselves and for all sentient beings in a desperate situation. This is a story about Chinese heroes who love and courage, choose and abandon, save themselves and save others.

Country:
Release:
Language:English, 普通话
Director:

4 thoughts on “SkyFire (2019) Sinhala Subtitles”

  1. 35 minits හිර වෙනවා.ඉසඉස්සරහට යවන්නත් අමාරැයි.ඔයාලා දාපු ගොඩක් film වල ඕහොම උනා අප්ලෝඩ් කරද්දි සිග්නල් අවුල් ගිහින් මං හිතන්නේ.විසදුමක් හදන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *