වැඩි පිරිසක් එකවර නැරබීමේදී හා ඩවුන්ලෝඩ් කිරීමේදී Server 1 තුලින් error එකක් එනවානම් මද වේලාවකින් නැවත උත්සාහ කරන්න.

Tag (2015) Sinhala Subtitle (සිංහල උපසිරැසි සමගින්)

146 votes, average 6.2 out of 10

Female highs school students, including Mitsuko, Keiko and Izumi, become the targets of ghosts with various appearances including a groom with a pig’s face and female teacher with a machine gun.

උපසිරැසි [www.soom.lk වෙබ් අඩවියෙන්]

Posted on:
Views:47
Tagline:All high school girls out there you are a little too obnoxious so we decided to reduce your numbers.
Year:
Duration: 85 Min
Country:
Release:
Language:日本語/ජපන්
Budget:$ 1.250.000,00
Director:

Download Tag (2015) Sinhala Subtitle (සිංහල උපසිරැසි සමගින්)

Leave a Reply

Your email address will not be published.