වැඩි පිරිසක් එකවර නැරබීමේදී හා ඩවුන්ලෝඩ් කිරීමේදී Server 1 තුලින් error එකක් එනවානම් මද වේලාවකින් නැවත උත්සාහ කරන්න.

Tag (2015) Sinhala Subtitle (සිංහල උපසිරැසි සමගින්)

Year: Duration: 85 MinView: 1,316 views
146 votes, average 6.2 out of 10

Female highs school students, including Mitsuko, Keiko and Izumi, become the targets of ghosts with various appearances including a groom with a pig’s face and female teacher with a machine gun.

උපසිරැසි [www.soom.lk වෙබ් අඩවියෙන්]

Tagline:All high school girls out there you are a little too obnoxious so we decided to reduce your numbers.
Country:
Release:
Language:日本語/ජපන්
Budget:$ 1.250.000,00
Director:

Download Tag (2015) Sinhala Subtitle (සිංහල උපසිරැසි සමගින්)

1 thoughts on “Tag (2015) Sinhala Subtitle (සිංහල උපසිරැසි සමගින්)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *