ඔබගේ අදහස් හා යෝජනා පහල කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ සටහන් කරන්න.

Tanhaji: The Unsung Warrior (2020) Sinhala Subtitles | ප්‍රශංසා නොලැබූ රණශූරයා [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Year: Duration: 135 MinView: 10,063 views
11 votes, average 6.7 out of 10

When Aurangzeb recruits his trusted soldier Udaybhan to control the Kondhana fort, Shivaji’s military leader Tanhaji Malusare and his army of Maratha warriors set out to recapture the fortress.

Ound රන්සිබ් කොන්දන බලකොටුව පාලනය කිරීම සඳහා තම විශ්වාසවන්ත සොල්දාදුවෙකු වන උදයභන් බඳවා ගන්නා විට, ශිවාජිගේ හමුදා නායක තන්හාජි මාලුසරේ සහ ඔහුගේ මරතා රණශූර හමුදාව බලකොටුව නැවත අත්පත් කර ගැනීමට පිටත් වූහ.

ඔබගේ අදහස් හා යෝජනා පහල කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ සටහන් කරන්න.

Download Tanhaji: The Unsung Warrior (2020) Sinhala Subtitles | ප්‍රශංසා නොලැබූ රණශූරයා [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *