පහල ඇති අපගේ ?vishwa facebook group එකට ජොයින් වෙන්න. ෆිල්ම් බලන හැමෝම එකතු කරගන්න.අලුත්ම දැනුම්දීම් ලබාගන්න.???

The BFG (2016) With Sinhala Subtitles | හිත හොඳ යෝධයා

Year: Duration: 120 MinView: 2,265 views
2213 votes, average 6.2 out of 10

The BFG is no ordinary bone-crunching giant. He is far too nice and jumbly. It’s lucky for Sophie that he is. Had she been carried off in the middle of the night by the Bloodbottler, or any of the other giants—rather than the BFG—she would have soon become breakfast. When Sophie hears that the giants are flush-bunking off to England to swollomp a few nice little chiddlers, she decides she must stop them once and for all. And the BFG is going to help her!

පහල ඇති අපගේ ?vishwa facebook group එකට ජොයින් වෙන්න. ෆිල්ම් බලන හැමෝම එකතු කරගන්න.අලුත්ම දැනුම්දීම් ලබාගන්න.???

Tagline:The world is more giant than you can imagine.
Country:
Release:
Language:English
Budget:$ 140.000.000,00
Revenue:$ 183.345.589,00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *