මෙම චිත්‍රපටයට අධාල උපසිරැසිය ප්ලේයර් එකේ පහලින් (CC ) ඔබ විසින් ඇතුලත් කරගන්න. උපසිරැසියේ ප්‍රමානය හා අනෙකුත් දේ ඔබ කැමති පරිදි වෙනස්කරගත හැකිය.

The Boss Baby: Family Business (2021)

139 votes, average 7.7 out of 10

The Templeton brothers — Tim and his Boss Baby little bro Ted — have become adults and drifted away from each other. But a new boss baby with a cutting-edge approach and a can-do attitude is about to bring them together again … and inspire a new family business.

මෙම චිත්‍රපටයට අධාල උපසිරැසිය ප්ලේයර් එකේ පහලින් (CC ) ඔබ විසින් ඇතුලත් කරගන්න. උපසිරැසියේ ප්‍රමානය හා අනෙකුත් දේ ඔබ කැමති පරිදි වෙනස්කරගත හැකිය.

 

Posted on:
Views:138
Tagline:Playtime is over.
Rate:PG
Year:
Duration: 107 Min
Country:
Release:
Language:English
Budget:$ 82.000.000,00
Revenue:$ 24.502.000,00
Director:

Leave a Reply

Your email address will not be published.