ගූගල් ක්‍රෝම් පරිශීලකයින් හට අපගේ ෆිල්ම් ප්ලේවෙන්නෙ නැතිනම්   කරුණාකර ඔබේ ඇඩ්බ්ලොකර් අක්‍රීය කරන්න. එය තාක්ෂණික ගැටළුවක් වන අතර එය ඉවත් කිරීමෙන්    ෆිල්ම්  බලන්න පුලුවං.   නැතිනම් වෙන බ්‍ර්වුසර් එකක් භාවිතා කරන්න.ඔබට ස්තුතියි.

The Bride (2017) Sinhala Subtitles | මනාලිය [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Year: Duration: 84 MinView: 1,261 views
6 votes, average 3.3 out of 10

150 years after she was raped and murdered on her wedding day, the Vengeful Spirit of Aiyana The Apache Warrior Princess comes back and possesses the body of a young bride that faced the same death as her. Fueled with unseen rage, The Bride rains down her gruesome vengeance upon those who took away her life and her true love.

Please Don’t Use Fast Mod And Any Kind Of Mini Browser Google Chrome Users Please Disable Your Adblocker if you did not get any links. It is a technical issue and it will be fixed very soon. Thankyou

 ගූගල් ක්‍රෝම් පරිශීලකයින් හට අපගේ ෆිල්ම් ප්ලේවෙන්නෙ නැතිනම්   කරුණාකර ඔබේ ඇඩ්බ්ලොකර් අක්‍රීය කරන්න. එය තාක්ෂණික ගැටළුවක් වන අතර එය ඉවත් කිරීමෙන්    ෆිල්ම්  බලන්න පුලුවං.   නැතිනම් වෙන බ්‍ර්වුසර් එකක් භාවිතා කරන්න.ඔබට ස්තුතියි.

Release:
Language:English

Download The Bride (2017) Sinhala Subtitles | මනාලිය [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *