පහල ඇති අපගේ ?vishwa facebook group එකට ජොයින් වෙන්න. ෆිල්ම් බලන හැමෝම එකතු කරගන්න.අලුත්ම දැනුම්දීම් ලබාගන්න.???

The Gifted Hands (2013) Sinhala Subtitles | අමුතු හැකියාව [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Year: Duration: 107 MinView: 2,902 views
33 votes, average 6.4 out of 10

While investigating the kidnapping and murder of a little girl, a detective spots a piece of graffiti that depicts the crime scene perfectly—but the graffiti was drawn a month before the crime took place, and that the artist knows more than he is telling.

පහල ඇති අපගේ ?vishwa facebook group එකට ජොයින් වෙන්න. ෆිල්ම් බලන හැමෝම එකතු කරගන්න.අලුත්ම දැනුම්දීම් ලබාගන්න.???

Country:
Release:
Language:한국어/조선말/කොරියානු
Director:

Download The Gifted Hands (2013) Sinhala Subtitles | අමුතු හැකියාව [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *