මෙම චිත්‍රපටයට අධාල උපසිරැසිය ප්ලේයර් එකේ පහලින් (CC ) ඔබ විසින් ඇතුලත් කරගන්න. උපසිරැසියේ ප්‍රමානය හා අනෙකුත් දේ (settings දකුනුපස ඉහලින්.) ඔබට කැමති පරිදි වෙනස්කරගත හැකිය.

The Matrix Resurrections (2021) Sinhala Subtitles

Year: Duration: 148 MinView: 1,136 views
1786 votes, average 7.0 out of 10

Plagued by strange memories, Neo’s life takes an unexpected turn when he finds himself back inside the Matrix.

Tagline:Return to the source.
Country:,
Release:
Language:English
Budget:$ 190.000.000,00
Revenue:$ 106.000.000,00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *