මෙම චිත්‍රපටයට අධාල උපසිරැසිය ප්ලේයර් එකේ පහලින් (CC ) ඔබ විසින් ඇතුලත් කරගන්න. උපසිරැසියේ ප්‍රමානය හා අනෙකුත් දේ (settings දකුනුපස ඉහලින්.) ඔබට කැමති පරිදි වෙනස්කරගත හැකිය.

The Matrix Resurrections (2021) Sinhala Subtitles

1786 votes, average 7.0 out of 10

Plagued by strange memories, Neo’s life takes an unexpected turn when he finds himself back inside the Matrix.

Posted on:
Views:179
Tagline:Return to the source.
Year:
Duration: 148 Min
Country:,
Release:
Language:English
Budget:$ 190.000.000,00
Revenue:$ 106.000.000,00

Leave a Reply

Your email address will not be published.