ෆිල්ම්එක ටච් කරාම වෙන වෙබ් අඩවියකට යනවානම් නැවත බැක්වෙන්න.නැවත ප්ලේකරන්න.ඒ විදිහට දෙපාරක් හෝ තුන් පාරක් බැක්වෙලා ප්ලේ කරන්න.ටික වේලාවකින් බලන්න පුලුවං. පහසුවෙන් ඩවුන්ලෝඩ්කරගැනීමටත් පුලුවනි

The Rhythm Section (2020) Sinhala Subtitles | පලිගැනීම

Year: Duration: 109 MinView: 2,693 views
35 votes, average 5.6 out of 10

After the death of her family in an airplane crash on a flight that she was meant to be on, Stephanie Patrick discovers the crash was not an accident. She then seeks to uncover the truth by adapting the identity of an assassin to track down those responsible.

Tagline:Witness the birth of an assassin
Release:
Language:Français
Budget:$ 50.000.000,00
Director:

Download The Rhythm Section (2020) Sinhala Subtitles | පලිගැනීම

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *