පහල ඇති අපගේ ?vishwa facebook group එකට ජොයින් වෙන්න. ෆිල්ම් බලන හැමෝම එකතු කරගන්න.අලුත්ම දැනුම්දීම් ලබාගන්න.???

The Wretched (2020) Sinhala Subtitle[නපුරු බලවේගයක්]සිංහල උපසිරැසි සමගින්

Year: Duration: 95 MinView: 4,197 views
19 votes, average 6.7 out of 10

A rebellious teenage boy embarks on a gutsy crusade to stop the terrifying evil he suspects has possessed his neighbor in this bone-chilling occult thriller.

www.subslk.com වෙනුවෙන් සුපුන් ලක්ෂාන් සොයුරා කල උපසිරැසි නිමැවුමකි..

පහල ඇති අපගේ ?vishwa facebook group එකට ජොයින් වෙන්න. ෆිල්ම් බලන හැමෝම එකතු කරගන්න.අලුත්ම දැනුම්දීම් ලබාගන්න.???

Country:
Release:
Language:English

Download The Wretched (2020) Sinhala Subtitle[නපුරු බලවේගයක්]සිංහල උපසිරැසි සමගින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *