පහල ඇති අපගේ ?vishwa facebook group එකට ජොයින් වෙන්න. ෆිල්ම් බලන හැමෝම එකතු කරගන්න.අලුත්ම දැනුම්දීම් ලබාගන්න.???

Thrissur Pooram (2019) Sinhala Subtitles | මැරයින්ට එරෙහිව [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Year: Duration: 156 MinView: 2,623 views
9 votes, average 2.8 out of 10

Pullu Giri is trying to live a peaceful life forgetting his ruffian past in his hometown, Thrissur. However, he gets dragged into the affairs of the local goons and gangs after an incident, post which a ‘give and take’ drama with new baddies ensues.

පහල ඇති අපගේ ?vishwa facebook group එකට ජොයින් වෙන්න. ෆිල්ම් බලන හැමෝම එකතු කරගන්න.අලුත්ම දැනුම්දීම් ලබාගන්න.???

Country:
Release:

Download Thrissur Pooram (2019) Sinhala Subtitles | මැරයින්ට එරෙහිව [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *