පහල ඇති අපගේ ?vishwa facebook group එකට ජොයින් වෙන්න. ෆිල්ම් බලන හැමෝම එකතු කරගන්න.අලුත්ම දැනුම්දීම් ලබාගන්න.???

Treasure Buddies (2012) Sinhala Subtitles | නිධන් මිතුරන් [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Year: Duration: 93 MinView: 914 views
50 votes, average 5.7 out of 10

Disney’s irresistible talking puppies are back in an all-new movie that takes them halfway across the world to the ruins of ancient Egypt. With the help of some exotic new friends, this epic adventure is a treasure trove of pure Buddy fun. In a race against a devious cat, the Buddies and their new friends, Cammy and Babi, must avoid booby traps, solve puzzles and explore a mysterious tomb – all in search of the greatest treasure known to animalkind!

පහල ඇති අපගේ ?vishwa facebook group එකට ජොයින් වෙන්න. ෆිල්ම් බලන හැමෝම එකතු කරගන්න.අලුත්ම දැනුම්දීම් ලබාගන්න.???

Country:,
Release:
Director:

Download Treasure Buddies (2012) Sinhala Subtitles | නිධන් මිතුරන් [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *