මෙම චිත්‍රපටයට අධාල උපසිරැසිය ප්ලේයර් එකේ පහලින් (CC ) ඔබ විසින් ඇතුලත් කරගන්න. උපසිරැසියේ ප්‍රමානය හා අනෙකුත් දේ (settings දකුනුපස ඉහලින්.) ඔබට කැමති පරිදි වෙනස්කරගත හැකිය.

Varudu Kaavalenu (2021) Sinhala Subtitles

2 votes, average 9.0 out of 10

Bhoomi’s mother wants her to get married soon but she’s particular about what she wants. Akash returns to India after a successful stint abroad and while these opposite poles attract, will they make it work?

Posted on:
Views:182
Year:
Duration: 133 Min
Country:
Release:
Language:తెలుగు

Leave a Reply

Your email address will not be published.