අපගේ හොදම server එක තාවකාලික බ්ලොක් කර ඇති නිසා මෙම server එකෙන් දැනට ෆිල්ම් බලමු. දැන්වීම් මගහැර බලන්න...ස්තූතී...

Wendy (2020) Sinhala Subtitles [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Year: Duration: 111 MinView: 829 views
19 votes, average 5.5 out of 10

A re-imagining of “Peter Pan” from the point of view of Wendy Darling, who finds herself lost on a mysterious island where aging and time have come unglued. She must fight to save her family, her freedom and the joyous spirit of youth.

Country:
Release:
Language:English
Director:

Download Wendy (2020) Sinhala Subtitles [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *